ICONAcasaOBRUB
Vítáme vás v Domě modlitby naší duchovní rodiny „Královny Míru, úplně tvoji, skrze Marii k Ježíši"
 
Panna Maria se zjevuje v Medjugoriji, protože chce svolat Boží lid a celé lidstvo k návratu k jejímu Synu a přeje si, abychom ho přijali jako Spasitele, před kterým musí pokleknout každé koleno. Vše musí být podloženo Kristu, jehož královská moc se rozpíná do celého vesmíru. Vše, co Bůh stvořil, lidi, Zemi, nebo jiné planety, všechno stvoření bude sjednoceno v Kristu, tak, aby Bůh byl všechno ve všem.
 
Panna Maria nás neustále zve k modlitbě, což znamená k intimnímu vztahu s Bohem prostřednictvím svého Neposkvrněného Srdce. Z toho důvodu nám říká, abychom obětovali vlastní život Ježíši Kristu, aby ho on pozvedl k Otci a aby ho proměnil. Obětovat svůj vlastní život znamená sjednotit se s Kristovou obětí, přejít z korumpovaného života v hříchu do nového života, který vyvěrá z Ježíšova Srdce a který se za nás obětoval na kříži. Když takto žijeme, sjednocujeme se s celým Božím lidem, který již žije ve svatosti s Bohem, sjednocujeme se také s anděly, archanděly, s lidstvy z jiných planet, která zůstala věrná Bohu.
Jestliže má být vše sjednoceno v Kristu, musí tedy sjednocení vycházet z našeho intimního vztahu s Bohem, prostřednictvím oběti života Jemu, skrze Marii, Matku nového lidu. Bůh nás v tento čas vyzývá, abychom se jako lid dobře uspořádali, to znamená, abychom vytvořili malé skupinky lidí, kteří obětují svůj život jeden za druhého, po příkladu Panny Marie a svatého Josefa. Tato malá společenství jsou jako buňky v těle, kterými proudí život Ducha svatého a kde lidé mohou žít svůj velikonoční přechod podle vzoru Ježíše, který zemřel a byl vzkříšen, aby otevřel cestu každému člověku dobré vůle.
 
Tato společenství - buňky nejsou ponechány samy sobě, ale jsou propojené s milostí, kterou Bůh živí, aby vytvořil jeden jediný Boží lid. Jedné buňce, která se nachází v srdci veškerého Božího lidu, dal Bůh tu milost, aby fungovala jako pojivo, poněvadž tato buňka dostala od Boha úkol, aby kolem sebe vše sjednotila a aby k sobě přičlenila všechny ostatní buňky. Členové této buňky, kterou Bůh nazval Centrální buňka, jsou spojení Boží mocí. Oni obětují svůj život za celé lidstvo. Centrální buňka nenahrazuje Církev, ale jako nástroj v Božích rukou otevírá cestu Božímu lidu. Tuto buňku tvoří lidé z této země, lidé z jiných planet věrných Bohu a světci. Vůdcem této Buňky je svatý Michael archanděl.
 
Prostřednictvím Centrální buňky se Boží lid účastní nebeské liturgie, ve které se Ježíš obětuje za celé lidstvo a ho pak obětuje svému Otci. Úkolem Centrální buňky je otevřít cestu Božímu lidu a nařídit satanu, aby odstoupil od Božího stvoření. Abychom se mohli účastnit nebeské liturgie, je potřeba se duchovně spojit s Centrální buňkou a přijmout její službu Božímu lidu. Je potřeba také říci, že v Centrální buňce plně působí nové kněžství, které Ježíš přinesl na Zemi. Nové kněžství se rodí z lidu, který žije své královské kněžství.
Každé Boží dítě musí prožívat své královské kněžství, spojené s kněžstvím archandělů. Když obětuje sebe sama, účastní se eucharistické oběti Kristovy – jediného kněze.
 
Budoucností Božího lidu je, aby byl přiveden do nového stvoření prostřednictvím milosti, kterou Bůh dává svým mimořádným nástrojům, jako jsou andělé, Centrální buňka, bratři a sestry ve vesmíru, kteří jsou věrní Bohu. Celý Boží lid se stane jedním, bude shromážděný v Kristu, jediném pastýři a knězi. Nové stvoření bude postupným a rychlým procesem v těch, kteří přijali úplnou náležitost Kristu.
 
Každý muž a každá žena jsou určeni k tomu, aby žili plnost svého vlastního povolání k duchovnímu otcovství a mateřství prostřednictvím oběti života. Maria je prvním novým stvořením, které plně vstoupilo do života Nejsvětější Trojice. V ní v plnosti působí Boží mateřství k prospěchu všech lidí, protože Maria vstoupila do mystické jednoty s Kristem již v okamžiku svého neposkvrněného početí i sjednocením s Kristovou obětí na kříži.
 
Přejeme vám příjemný pobyt v našem Domě modlitby a šťastnou cestu k novému stvoření.
Kuća plavo