Amfiteatar avion     Jaganjac1600


P1000821
Místo oběti
 
Při vstupu do amfiteátru se otevře pohled na to, co se nachází v hlavě Matky.Vnější linie její tváře opisuje DUHU SMLOUVY. Pod tváří je tajemství života a spasení - velikonoční tajemství.
Na dně amfiteátru, to je v místě MARIINY MYSLI, je umístěn veliký kamenný kvádr s vytesanou figurou OBĚTOVANÉHO BERÁNKA (viz.Zj.5,6). BERÁNEK JE KNĚZEM, OBĚTÍ A OLTÁŘEM. Z Něj se řine krev a voda a stává se pramenem života, z něhož pijí lidé a všechna stvoření. Okolo pramene života je NOVÝ SVĚT, který se šíří přes kruhy tribun jako vlny, objímající univerzální církev, celé Kristovo Mystické Tělo a všechna stvoření.
 
TRIBUNY jsou určeny pro přijetí věřících, kteří se chtějí skrze Marii plně sjednotit s obětí Beránka. Oni tvoří Mariinu korunu, a v nich Neposkvrněná triumfuje, neboť sjednocená s nimi a s Beránkem se zcela zvláštním způsobem stává Matkou (viz. Salvifici Doloris č. 26).
V krvi a vodě se všechno obnovuje a vyzdvihuje k Bohu.
 
Hlavní SCHODIŠTĚ amfiteátru tvoří KŘÍŽ. Na něm je obětován Beránek. Na něm je pramen života a nový svět. Na to místo je možné sejít a vystoupit jedině skrz kříž.
Napravo od Beránka je umístěn AMBON. Na něm je položená Kniha života, která byla odpečetěna krví Beránkovou (viz. Zj 5,5).
 
Tyto prvky se nacházejí přesně ve výši ucha Panny Marie a symbolizují její neustálé naslouchání Slovu.
Maria počala SLOVEM BOŽÍM, sjednotila se s ním v Duchu Svatém a tak vešla do slávy. To je poslání i nás všech: kdo se sjednotí s obětovaným Beránkem jako Maria, pochopí tajemství života a Slovo Boží jej promění.
Ježíš je obětovaný Otci v Duchu Svatém. Je křtěn ohněm ve svém obětování. Jeho oběť je dokonalá. A každý, kdo se zcela odevzdá Ježíši Kristu skrze Marii, bude zapálen ohněm Ducha Svatého, aby se  stal živou obětí, svatou a Bohu milou (Řím 12,1).
 
A to je vyjádřeno PLAMENEM, hořícím nalevo od Beránka. Ambon i ohniště jsou vytesány ze stejného hercegovského kamene jako Beránek. Tvoří jednotu.
V Mariině neposkvrněnosti se přichází k Beránku s přáním být sjednocen s jeho obětí, odevzdat vlastní život jako OBĚŤ BOŽÍ LÁSKY. To je pravý smysl účasti na Mši.
 
Od obětovaného Beránka, který dává plnost života, se nic nežádá, neboť on už dal člověku všechno. Zde se daruje a odevzdává život Jemu, aby byl obnoven v Jeho krvi.
Tady nám nepomůže žádná filozofie. Potřebujeme jednoduše vejít do společenství s Ním, jenž je "Cesta, Pravda a Život" (Jan 14,16). Skrze Něj se život stává vzkříšeným, novým, zdravým, plným plodů Ducha Svatého.
 
"V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: ,Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.´ To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili"
( Jan 7,37-39).
„A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova" (Zj 22,1). Ale řeka života proudí také z apoštolů a ze všech, kdo odevzdali svůj život: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás" ( Jan 20,21).

Amfiteatar panorama2